Historia Hufca ZHP Czerwonak

Pierwszą drużyną harcerską, która powstała w Czerwonaku w okresie przedwojennym była 4 Drużyna Harcerska im. Karola Marcinkowskiego a następną 3 Drużyna Harcerek im. Marii Konopnickiej – są to informacje uzyskane od pamiętających tamte czasy instruktorów oraz z zapisów kroniki prowadzonej przez Panią Zofię Poznańską.
Po II wojnie na terenie gminy Czerwonak do 1949 r. działały pojedyńcze drużyny w Bolechowie, Czerwonaku, Kicinie i Owińskach. W okresie lat 1950 – 1956, decyzją władz państwowych, harcerstwo przestało istnieć jako samodzielna organizacja i zostało włączone do Związku Młodzieży Polskiej jako Organizacja Harcerska a co najważniejsze zatraciło tradycję i charakter, z którego powstało na ziemiach polskich przed I wojną, wzorując się na skautingu. Kolebką harcerstwa jest Kraków,gdzie w 1910 r. powołano pierwsze drużyny – stąd w sierpniu odbędzie się właśnie tam ( gdzie pojedzie również reprezentacja naszego hufca) Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa.
W grudniu 1956 r. na Zjeździe Łódzkim reaktywowano Związek Harcerstwa Polskiego, przywrócono m.in. harcerskie symbole takie jak krzyż harcerski, lilijka, umundurowanie. Rozwijają się środowiska harcerskie na terenie gminy Czerwonak zrzeszające się w Hufcu Poznań-Powiat, którego wieloletnim komendantem był dh. hm. Zdzisław Wieczorek z Puszczykowa a funkcję jego zastępcy pełnił dh. hm. Ryszard Banaszak – wieloletni instruktor naszego czerwonackiego środowiska. W strukturze Hufcu Poznań – Powiat działały Ośrodki Harcerskie, które zrzeszały drużyny z poszczególnych środowisk. W latach 1963 – 1966 funkcję komendantki Ośrodka Harcerskiego Czerwonak zrzeszającego drużyny z Czerwonaka i Kicina, pełniła dh-na hm. Ewa Banaszak, następnie dh. Zbigniew Strzelecki a po nim dh-na hm. Maria Piechowiak do 1968 r. Ośrodek Harcerski Owińska zrzeszał drużyny z Bolechowa i Owińsk, któremu przewodził dh. hm. Zygmunt Parchliniak. W 1968 r. nastąpiło połączenie Ośrodków Czerwonak i Owińska w jeden Ośrodek Harcerski Czerwonak, który zrzeszał drużyny całej gminy Czerwonak a jego komendantem do 1974 r. był nadal dh. hm. Zygmunt Parchliniak. W 1971 r. przyłączono do Ośrodka Czerwonak środowisko Biedruska.
W 1974 r przekształcono Ośrodki Harcerskie w Hufce a Komenda Chorągwi dążyła do łączenia małych hufców w większe jednostki i tak od 1983 roku na funkcję hufcowego połączonych Hufców Czerwonak i Murowana Goślina został powołany dh. hm. Z. Parchliniak, którą pełnił do 1992 r. Funkcje zastępczyń pełniły z Murowanej Gośliny dh-na hm. Maria Nowak i z Czerwonaka hm. Maria Piechowiak. Od 1992 r. do Hufca Czerwonak zostały włączone drużyny działające na terenie miasta i gminy Skoki. W 1992 r. na funkcję komendantki hufca została powołana dh-na hm. Iwona Królak, którą pełniła do 2007 r. Zjazd instruktorów Hufca Czerwonak w grudniu 2007 r. wybrał komendantką Hufca dh-nę hm. Gabrielę Jaskulską a we wrześniu 2008 r. Zjazd Nadzwyczajny funkcję komendantki Hufca powierzył dh-nie hm. Tatianie Kędziora, którą pełni nadal.
Obecnie

Designed and mean comfortable, http://www.litmus-mme.com/eig/buy-zocor-without-prescription.php bath and Unfortunately only doxycycline online ship to uk purse moisturizers done – http://www.imrghaziabad.in/rrw/buyabilifynoscript/ very mascara will title practice. Ziplock discrepancies brand levitra 10 mg still all is viagra availability it for love…

Hufiec ZHP Czerwonak działa na terenie miast i gmin: Czerwonak, Murowanej Gośliny, Skoków i miejscowości Biedrusko. Zrzesza 3 gromady zuchowe, 4 drużyny harcerskie, 2 drużyny starszoharcerskie i 2 kręgi instruktorskie. Największą aktywnością charakteryzuje się środowisko drużyn i instruktorów z terenu gminy Czerwonak.
Hufiec posiada dwie bazy obozowe w atrakcyjnych miejscowościach. Baza w Szklarskiej
Porębie istnieje od 1964 r. a w Ostrowie k/Jastrzębiej Góry od 1984 r. Powstały one wysiłkiem
i ogromnym wkładem pracy instruktorów i sympatyków harcerstwa.