ZESPÓŁ KWATERMISTRZOWSKI

 Marek Jakubowicz – przewodniczący

 


Zakres obowiązków:
1. Odpowiedzialność za gospodarkę sprzetową hufca.
2. Nadzór nad gospodarką sprzętu powierzonego drużynom.
3. Nadzór nad prowadzenie dokumentacji majatku hufca.
4. Współpraca z zespołem kadry kształcącej w zakresie wychowania
gospodarczego w gromadach, drużynach.
5. Nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami, odpowiedzialność
za prawidłowe i bieżące przeprowadzanie kasacji majątku hufca.
6. Naprawa sprzętu noclegowego – stelaże do namiotów, kanadyjki.
7. Dbałość o staranne przechowywanie sprzętu.
8. Nadzór nad grupami kwatermistrzowskimi przy rozbijaniu i likwidacji
obozowisk.
9. Dbałość o stan baz obozowych w Szklarskiej Porębie i Ostrowie
k/Jastrzębiej Góry.